dnes je 19.10.2019
Input:

340/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.11.2019

č. 339/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slovo „unie“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie4“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní: