dnes je 20.7.2024

Input:

Příjmy fyzických osob z prodeje cenných papírů a podílů v podmínkách roku 2024 a 2025

19.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2024.13.1 Příjmy fyzických osob z prodeje cenných papírů a podílů v podmínkách roku 2024 a 2025

Ing. Ivana Pilařová

1. Úvod

Zákonem č. 349/2023 Sb., tzv. „konsolidačním balíčkem”, dochází kromě jiného také k podstatným změnám v daňových dopadech příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a podílů na obchodních korporacích. Přestože účinnost nových ustanovení je posunuta až na 1. 1. 2025, je už nyní velmi důležité se na změny připravit, případě se snažit realizovat příjmy prodejů ještě do konce roku 2024 a využít tak stávajících historicky platných podmínek.

2. Základní předpoklady a zásady

Úvodem je nutné zdůraznit několik předpokladů, ze kterých budeme v dalším výkladu vycházet:

Osobou realizující příjmy z prodeje bude vždy fyzická osoba, která:

 • nemá a ani v minulosti neměla předmět prodeje zařazen v obchodním majetku,

 • není účetní jednotkou,

 • předmětem prodeje nejsou kmenové listy.

Zároveň si zdůrazníme, že uvedená fyzická osoba řeší daňové následky příjmů prodeje nikoliv v období, kdy k prodeji došlo, ale v období, kdy realizuje příjem z tohoto prodeje (tzv. „cash” princip). Nemusí se vždy nutně jednat o fyzický příjem peněz v hotovosti či na bankovní účet, může se jednat i o příjem realizovaný zápočtem pohledávky a dluhu či o nepeněžní příjem.

Lze tedy přijmout jednoduché pravidlo:

 • datum prodeje (ve většině případů) determinuje osvobození, či naopak zdanění příjmu, a naopak

 • od data skutečného vzniku příjmu se pak odvíjí

  • uvedení zdanitelného příjmu v daňovém přiznání a

  • případné oznámení vzniku osvobozeného příjmu správci daně (pokud k němu vzniká povinnost podle § 38v ZDP)

 • datum skutečného vzniku příjmu poplatníka „nasměruje” buď do znění zákona platného do konce roku 2024, nebo naopak do znění platného počínaje 1. 1. 2025.

3. Právní úprava platná do konce roku 2024

Z důvodu rozpoznání změn, a také z důvodu, že se v roce 2024 aktuálně nacházíme, je nutné vyjít z právní úpravy platné do konce roku 2024, která je založena na těchto skutečnostech:

 1. § 4 odst. 1 písm. u) ZDP – pokud příjmy z úplatného převodu cenných papírů poplatníka v úhrnu za zdaňovací období nepřesáhne 100 000 Kč, jedná se o příjem od daně osvobozený.
 2. § 4 odst. 1 písm. u) ZDP – v případě vyššího příjmu z prodeje cenných papírů je aplikováno kritérium délky doby držby cenného papíru (od data nabytí po datum prodeje), které je tříleté. Při jeho nesplnění je příjem z prodeje zdanitelný, při jeho překročení se jedná o příjem od daně osvobozený.
 3. § 4 odst. 1 písm. q) ZDP – v případě příjmu z prodeje podílů na obchodních korporacích, které nejsou představovány cennými papíry, je aplikováno kritérium délky doby držby, které je pětileté. Při jeho nesplnění se jedná o zdanitelný příjem, při jeho překročení se jedná o příjem od daně osvobozený.

Pro jistotu ještě připomeneme návaznosti vztahující se k osvobozenému příjmu:

 • Osvobození příjmu splněním zákonem požadované délky doby držby není omezeno žádnou výší takového příjmu (je nepodstatné, zda se jedná o 200 tisíc či o 200 milionů korun).

 • Příjem, který je od daně osvobozený, se do daňového přiznání nezahrnuje.

 • Výdaje, které se vztahují k příjmu, který je od daně osvobozený, není možné uplatnit (tj. „propadají”).

 • Pokud by osvobozený příjem v jednorázovém případě překročil částku 5 mil. Kč, je nutné vznik takového přijmu oznámit správci daně (§ 38v ZDP).

Stejně tak připomeneme souvislosti, které se týkají zdanitelného příjmu:

 • Zdanitelný příjem se pro účely zjištění základu daně snižuje o související výdaje, mezi které patří (mimo jiné) také nabývací cena prodávaného cenného papíru či podílu. Ta se stanoví podle způsobu nabytí cenného papíru či podílu podle § 24 odst. 7 ZDP. Vždy se jedná o „historickou” nabývací cenu k datu skutečného nabytí.

 • Příjmy z prodeje cenných papírů jsou samostatným druhem příjmu, příjmy z prodeje podílů na obchodních korporacích jsou také samostatným druhem příjmů, přičemž zisky a ztráty mezi jednotlivými druhy příjmů nelze kompenzovat (§ 10 odst.4 ZDP).

Příklad
Příklad 1.

Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů realizované v roce 2024

Pan Lišák nabyl v roce 2020 cenné papíry v pořizovací ceně 570 000 Kč, současně se stal také zakladatelem s.r.o. Liščí farma, kde vkladem ve výši 100 000 Kč získal 50% podíl.

V roce 2024 prodal:

 1. cenné papíry nabyté v roce 2020 za 780 000 Kč,
 2. podíl na s.r.o. Liščí farma za 600 000 Kč.

Uvedené příjmy z prodeje v plné výši obdržel do konce roku 2024.

Daňové řešení:

Příjem z prodeje cenných papírů je od daně osvobozen, neboť je splněna tříletá délka doby držby. Tyto příjmy nebudou uváděny v daňovém přiznání pana Lišáka, ani nijak oznamovány správci daně.

Příjem z prodeje podílu je zdanitelný a bude uveden jako ostatní příjem podle § 10 ZDP:

Zdanitelný příjem……….600 000 Kč

Uplatnitelný výdaj ……..100 000 Kč (jen výše hodnoty vkladu do s.r.o., jiné výdaje nebyly vynaloženy)

Rozdíl ………………….+500 000 Kč se stane součástí celkového základu daně v daňovém přiznání pana Lišáka. Sazba daně je progresivní, a je tak závislá na výši celkového základu daně, kam poplynou i jiné dílčí základy daně (například ze závislé činnosti, z podnikání, či z pronájmu).

4. Právní úprava platná počínaje 1. 1. 2025

S účinností pro příjmy realizované počínaje 1. 1. 2025 se mění pouze způsob nakládání s příjmy, které do konce roku 2024 byly od daně osvobozené z titulu překročení délky doby držby, a to bez omezení limitu takového osvobození. Nová úprava nastavuje limit pro osvobození, nabízí však současně i alternativní možnost pro stanovení výdajů. Ostatní ustanovení týkající se příjmů z prodeje cenných papírů a podílů zůstávají beze změny (včetně toho, že se i nadále jedná o dva samostatné druhy příjmů, jejichž zisky a ztráty se vzájemně nekompenzují).

4.1 Limit pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů či podílů na obchodních korporacích

Původní podmínky osvobození délkou doby držby jsou ponechány v ustanovení § 4 odst. 1 písm. q) a u) ZDP, v ustanovení § 4 odst. 1 písm. t) je beze změny ponecháno historicky platné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do výše 100 000 Kč za zdaňovací období. V novém znění § 4 odst. 3 ZDP se však zároveň ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru a podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka (jedná se o kumulaci příjmů z prodeje jak podílů, tak i cenných papírů, které jsou v režimu osvobození). Nová úprava platí pro příjmy z prodeje vzniklé od roku 2025. Příjem z prodeje vzniklý v roce 2025 a déle tak může pocházet jak z prodeje realizovaného po 1. 1. 2025, tak i z prodeje realizovaného do konce roku 2024.

Pro jistotu zdůrazníme, že příjmy, které jsou osvobozeny „do limitu” (40 mil. Kč), stále podléhají povinnosti oznámení osvobozených příjmů, pokud jsou pro toto oznámení splněny podmínky (§ 38v ZDP).

Příklad
Příklad 2.

Nakládání s limitem osvobození

Pan Lišák od roku 1999 vlastní 100% podíl na s.r.o. Chytrá hlava, který nabyl vkladem do základního kapitálu ve výši 200 tis. Kč. Pílí a chytrostí sobě vlastní a podnikatelským štěstím došlo k tomu, že hodnota společnosti Chytrá hlava činí přibližně 100 mil. Kč. Pan Lišák prodává celý podíl za 111 mil. Kč, a to 11. 11. 2024. Sledujeme jednotlivé varianty vzniku příjmu a jejich daňové dopady.

 1. Varianta:

Příjem ve výši 111 mil. Kč bude vyplacen do konce roku 2024 ve dvou splátkách 90 mil. Kč a 21 mil. Kč. V takovém případě:

 • Příjem je od daně osvobozen v plné výši 111 mil. Kč, nebude uváděn v daňovém přiznání.

 • Pan Lišák oznámí obdržení příjmu správci daně podle § 38v ZDP.

2. Varianta:

Do konce roku 2024 bude vyplacena částka 90 mil. Kč, částka 21 mil. Kč bude vyplacena 5. 5. 2025. V takovém případě:

 • Příjem ve výši 90 mil. Kč je v roce 2024 od daně osvobozen a bude oznámen správci daně.

 • Příjem ve výši 21 mil. Kč je v roce 2025 od daně osvobozen (je do limitu 40 mil. Kč, jiné další příjmy z prodeje podílu a cenných papírů v roce 2025 nebyly realizovány) a bude oznámen správci daně.

3. Varianta:

Do konce roku 2024 nebude vyplacena žádná částka, celá hodnota ve výši 111 mil. Kč bude vyplacena 5. 5. 2025. V takovém případě:

 • Příjem ve výši 40 mil. Kč je v roce 2025 od daně osvobozen a bude oznámen správci daně.

 • Příjem ve výši 71 mil. Kč je v roce 2025 zdanitelný (způsob uplatnění výdajů viz dále).

4. Varianta:

Příjem z prodeje společnosti bude vyplácen postupně, a to takto:

 • V roce 2024 – 60 mil. Kč – příjem je od daně osvobozen, bude

Nahrávám...
Nahrávám...