dnes je 19.9.2020

Input:

Opravné položky k pohledávkám v konkurzu

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.4
Opravné položky k pohledávkám v konkurzu

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 20/2019

Pohledávky z roku 2012 vůči firmě v konkurzu v hodnotě několika milionů korun byly v roce 2014 řádně přihlášeny u soudu. Tato informace se nedostala k účetní, a tedy nebyla vytvořena opravná položka v roce 2014. Jelikož soud pohledávku nezpochybnil a je stále vedena v přihlášených pohledávkách a soud tyto pohledávky nepopřel, lze v roce 2019 vytvořit opravnou položku daňově uznatelnou podle § 8a odst. 2 ZoR, zákona o rezervách?

Odpověď

Aby bylo možné odpovědět na uvedený dotaz, není možné vyjít pouze z aktuálního znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoR), ale je nutné znát i přechodná ustanovení novel ZoR. Z nich vyplývá, že v našem případě musíme na pohledávky uvedené v zadání dotazu aplikovat znění § 8a ZoR účinné v roce 2012. Z toho plyne, že opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku přesáhne částku 200 000 Kč a jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), lze vytvářet jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno:

  • rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo

  • soudní řízení a nebo

  • správní řízení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád),

jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6, 12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců. Podle toho, kolik uběhlo od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky měsíců, se odvíjí velikost opravné položky podle ZoR (od 20 % až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky). Tazatel uvádí, že pohledávky v hodnotě několika mil. Kč byly v roce 2014 řádně přihlášeny u soudu. Insolvenční řízení je formou speciálního soudního řízení, jehož se poplatník řádně účastní. Jeho