dnes je 27.6.2022

Práva a povinnosti „Účetní" při spolupráci s AuditoremGarance

29.3.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V titulku jsme vědomě použili výraz „Účetní”, i když správné je „vedení účetní jednotky”, které odpovídá za sestavenou účetní závěrku. Nicméně v praxi je běžné, že „vše” pro auditorskou firmu („Auditora”) zajišťuje účetní oddělení, podle velikosti firmy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Identifikace nadhodnocené účetní jednotky prostřednictvím účetních výkazůGarance

2.6.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná koronavirová krize bohužel zcela zásadním způsobem ovlivňuje finanční zdraví vybraných účetních jednotek. Je tomu tak z důvodu, že tyto entity nemohou či nejsou schopny dodávat své produkty na trh v takovém množství, jak tomu bylo před krizí. Poptávka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odraz pandemie COVID-19 (nejen) v příloze v účetní závěrceGarance

6.5.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve vztahu k pandemii jsou často zmiňovány podpory, bonusy, dotace a změny v oblasti daní. Projevuje se tato situace také v účetnictví, které žádnou „pandemickou” novelizací neprošlo? Odpověď je možná překvapivá. Ostatní oblasti na pandemii reagovat mohou a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-41 - Zákaznické věrnostní programyGarance

3.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tímto pojmem souhrnně nazýváme marketingové akce spočívající ve vzniku nároku zákazníka na budoucí odměnu, která je závislá na splnění určité kvóty odběru výrobků, zboží, nebo služeb. Odměna má nejčastěji formu produktů, které zákazník obdrží zdarma, případě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Čtení účetních výkazů mezi řádkyGarance

16.6.2020, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky mají dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ) povinnost sestavit na konci rozvahového dne účetní závěrku (dále jen „ÚZ”). ÚZ je nedílný celek, který je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztráty a dále přílohou. Ta obsahuje důležité…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změna hospodářského roku na jiný hospodářský rokGarance

13.5.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost v současnosti účtuje v hospodářském roce, který začíná 1.4. a končí 31.3. Nyní by chtěla přejít na hospodářský rok, který by začínal 1.10. a končil 30.9. s tím, že přechodné období by bylo delší než 12 měsíců, takže by trvalo od 1.4.2019 do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Doporučení pro auditory v souvislosti s COVID-19Archiv

15.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komora auditorů ČR v současné době vydala Doporučení KAČR pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám za účetní období končící 31.12.2019 a později v souvislosti s COVID-19 v ČR.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nová lhůta pro projednání účetní závěrky z důvodu COVID-19 - navrhovaná úpravaArchiv

9.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším zákonem z legislativní smršti, která probíhá, je také navrhovaný Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evidování oceňovacího rozdílu k nabytému majetkuGarance

6.12.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost eviduje v účetnictví oceňovací rozdíl k nabytému majetku pocházející z koupě podniku před více než 15 lety. Nyní je tento rozdíl zcela odepsán. Má být nadále v účetní evidenci, nebo je třeba ho vázat na existenci posledního kusu majetku převzatého v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kategorizace účetních jednotek a povinnosti z ní vyplývajícíGarance

19.11.2019, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním cílem tohoto příspěvku je objasnit způsob, jakým musí účetní jednotka postupovat, aby ji bylo možné správně zařadit do příslušné kategorie účetních jednotek prostřednictví testu dvou řádných účetních závěrek. V neposlední řadě je text článku doplněn o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Hospodářský rok - přechod, daňové souvislostiArchiv

12.11.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost (s. r. o., nepodléhající auditu) poskytuje služby pro půjčovny lyží a lyžařská střediska. Postupně jsme zjistili, že pro nás „sezóna” končí k 30. 4. běžného roku a že by pro nás tedy bylo vhodnější, aby se účetní období shodovalo s obdobím, kdy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prověření klienta daňovým poradcem a účetnímGarance

24.9.2019, Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový poradce (a stejně tak daňové poradenské společnosti) a účetní jsou povinnými osobami podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon”) a z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování kryptoměn z pohledu české legislativyGarance

1.8.2019, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním cílem tohoto článku je objasnit problematiku účtování nejběžnějších účetních transakcí, které jsou spojeny s využíváním kryptoměn v souladu s českou účetní legislativou z pohledu podnikatelů (plátců či neplátců DPH), kteří účtují v soustavě podvojného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změna metody - aktivace úrokůGarance

13.6.2019,  Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka se v roce 2014 rozhodla, že postaví budovu. Úroky z pokynutého úvěru na výstavbu se účtovaly do nákladů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ukládání účetní závěrky a ostatních dokumentů do sbírky listinGarance

3.9.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

U mikro účetní jednotky zakládáme do sbírky listin dokumenty: Přílohu účetní závěrky a rozvahu ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky + dále schválení účetní závěrky s rozdělením hospodářského výsledku, resp. vždy Rozhodnutí jediného společníka/Valná…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-37 - Časové rozlišování a cizí měnaGarance

21.8.2018, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

O časovém rozlišení bylo již pravděpodobně napsáno téměř všechno, není divu, jedná se o jednu ze základních účetních zásad. Stejně tak to platí i pro nakládání s cizími měnami; málokterý podnikatel se při své činnosti s cizími měnami nesetká. Tím se dostáváme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vnitropodnikové účetnictvíGarance

16.8.2018, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

U společnosti A dojde k odštěpení části společnosti (odštěpek AA). Odštěpek je sloučen se společností B. Společnosti A i B již existují a jsou plátci DPH, společnost B je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účetní doklady a jejich uchováváníGarance

24.7.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví” nebo „ZoÚ”), jsou účetní jednotky povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady. Účetní doklady jsou prvotní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kategorie účetních jednotek - první možná změna kategorie v roce 2018Garance

17.7.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poprvé v účetním období, které započalo v roce 2016, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví”) zavedl čtyři kategorie účetních jednotek. Účetní jednotky se zařadily do příslušné kategorie jako mikro, malé,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Souhrnný doklad za tržbyArchiv

26.6.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidujeme denní tržby v hotovosti z prodeje zmrzliny. Zajímalo by nás, zda musíme o tržbách v pokladně účtovat denně nebo zda můžeme účtovat o tržbách jedním dokladem za celý měsíc, tj. za 31 dní, vždy poslední den v měsíci.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Opravný daňový doklad po audituArchiv

21.6.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci 2017 jsme vyfakturovali montážní práce, tato faktura je zaúčtována na účet 602. Na začátku dubna u nás proběhl audit, nyní již máme zauditovanou roční závěrku roku 2017. Následně jsme zjistili, že byla špatně vyfakturovaná částka na montážní práce v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Povinnost uvádění předkontace na daňovém dokladuGarance

16.6.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně náležitosti daňových dokladů, respektive zda existuje nějaký zákon či předpis, který by ukládal účetní jednotce doplňovat na přijaté daňové doklady zaúčtování. Příklad: zaúčtuji fakturu přijatou na účty 504/321 v částce 2 000 Kč. Musím z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Likvidace „mikro" společnostiArchiv

6.6.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o sdělení, jaké základní povinnosti má likvidátor mikro společnosti s r. o. v ČR.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zahraniční OSVČArchiv

24.5.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční osoba z USA s dlouhodobým pobytem v ČR podniká v České republice v roce 2018 na základě živnostenského oprávnění. Je tato zahraniční osoba jako OSVČ dle zákona o účetnictví povinna vést podvojné účetnictví? Platí stále, že od roku 2011 se již nemusí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Implementace GDPR v účetním odděleníGarance

25.4.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek navazuje na úvodní text nazvaný „GDPR co je dobré vědět”, který představil základní pojmy, pravidla, práva a povinnosti pro správce, zpracovatele a subjekty údajů uvedené v GDPR. Rekapituluji, že GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Elektronický doklad - kam s ním a jak?Garance

4.4.2018, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovnoprávnost elektronických dokladů s papírovými je dnes již nezpochybnitelným faktem, naopak lze důvodně předpokládat, že těch digitálních bude v budoucnu rapidně přibývat. Existují názory, že listinné doklady budou elektronickými zcela nahrazeny v horizontu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Archivace softwaruGarance

19.1.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vedení účetnictví po přerušení podnikáníGarance

15.1.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše klientka podnikala jako fyzická osoba a vedla vzhledem k výši obratu (podvojné) účetnictví. K 30. 6. 2017 ukončila podnikání, respektive přerušila z důvodu péče o osobu blízkou. V prosinci 2017 chce podnikatelskou činnost opět obnovit. Musí vést…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vedení účetnictví u „sociálního podniku"Archiv

10.10.2017, Ing. Pavel Novák , Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku. V oddíle ostatní skutečnosti je uvedeno: Společnost je založena za jiným účelem než za účelem podnikání.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaplatím! ... ale jak? Netradiční platební prostředky v účetnictví a EETArchiv

23.11.2016, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motto: „Nemůžeme poručit větru, jak má foukat, ale můžeme jeho směru přizpůsobit plachty.”

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Povinné náležitosti dokladů pro účetní a daňové účelyArchiv

23.9.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nejdůležitějších všeobecných účetních zásad zakotvených v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), je princip dokumentace (dokladovosti), který je charakteristickým rysem účetnictví a základní podmínkou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zkušenosti z kontrol - Nezveřejnění zprávy auditora ve sbírce listin veřejného rejstříkuArchiv

28.6.2016, Ing. Petr Píša, CAE, Zdroj: Verlag Dashöfer

Některé účetní jednotky, zejména menší obchodní společnosti, které mají zákonnou povinnost nechat ověřit svou řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku auditorem a zároveň zákonnou povinnost vyhotovit výroční zprávu (tj. nejsou od jejího vyhotovení osvobozeny…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Jednoduché účetnictví a limit celkových příjmůArchiv

4.5.2016, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolek dosáhl celkových příjmů za rok 2015 více jak 3 000 000 Kč počítáno včetně průběžných položek (převodů mezi pokladnou a účtem a mezi účty). Podle novely zákona o účetnictví od 1. 1. 2016, kde se jasně říká, že průběžné položky se do celkových příjmů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování společnosti (dříve sdružení) právnických osobArchiv

5.4.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě právnické osoby založily v roce 2015 společnost (dříve sdružení). Účelem je koupě, rekonstrukce a následný prodej nemovitosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

OSVČ s trvalým bydlištěm na SlovenskuArchiv

4.4.2016, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba s trvalým bydlištěm na Slovensku je v České republice OSVČ. Musí vést účetnictví? Může si uplatnit výdaje paušálem? Případně jak uvede tyto údaje v daňovém přiznání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Dvě poznámky k auditu účetní závěrkyArchiv

14.1.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosud byla možnost v souladu se zákonem o auditorech vydat výrok auditora k účetní závěrce a vydat výrok auditora k výroční zprávě samostatně ve dvou oddělených zprávách. Již za kalendářní rok 2015 je tomu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Svěřenský fondArchiv

7.1.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat na několik věcí týkajících se svěřenského fondu (SF). Tento fond založil otec pro své děti, do fondu vložil určité peněžní prostředky. Z tohoto fondu mají být těmto dětem za určitých podmínek propláceny náklady na vzdělání, sport atd. V…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přechod na hospodářský rok a podání daňového přiznáníArchiv

30.12.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost přechází na hospodářský rok od 1.10.2015. Přechodné období je od 1.1.2014 do 30.9.2015, tedy delší než 12 měsíců. Do jaké lhůty musí podat daňové přiznání za toto přechodné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1. 1. 2016Archiv

1.11.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována s účinností od 1. 1. 2016 vyhláškou č. 250/2015 Sb. Tato novela vyhlášky, která navazuje na novelu zákona o účetnictví (č. 221/2015 Sb.) a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016Archiv

14.10.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221 ze dne 12. srpna 2015) mění a doplňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále ZoÚ), a některé další zákony. Tato novela zapracovává a navazuje na příslušné předpisy Evropské unie a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpisy hmotného majetku při přechodu na hospodářský rokArchiv

15.9.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost přechází na hospodářský rok. Její účetní období je nyní od 1.1.2014 - 30.06.2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování snížení hodnoty finančních investicArchiv

3.7.2015, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně účtování snížení hodnoty finančních investic.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zpráva o vztazích mezi spojenými osobamiGarance

25.6.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych Vás poprosit o odpověď, zda společnost, kde jsou tři společníci s rovným třetinovým podílem, má za povinnost sestavovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování zajišťovacích směnekArchiv

12.5.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká účtování zajišťovacích směnek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpisy v přechodném obdobíArchiv

6.5.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost přechází z účtování v kalendářním roce na hospodářský rok. Přechodné období je od 1.1.2014 do 30.9.2015, tedy delší než 12 kalendářních měsíců. Toto přechodné období je tedy považováno za zdaňovací období.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zkušenosti z kontrol - Netvoření (zákonného) rezervního fondu ze ziskuArchiv

21.4.2015, Ing. Petr Píša, CAE, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále existují případy, kdy účetní jednotky před 31. 12. 2013 netvořily zákonný rezervní fond. Přestože obchodní korporace již od 1. 1. 2014 nemají zákonnou povinnost jeho tvorby ze zisku a dosavadní výši zákonného rezervního fondu mohou vyčerpat, je nutné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Oprava chyby minulého obdobíArchiv

27.2.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu ohledně přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Paušální výdaje při vedení podvojného účetnictví FO 2014Archiv

12.2.2015, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba má příjmy dle § 9 ZDP a rozhodla se pro vedení podvojného účetnictví. V roce 2014 došlo k novelizaci § 23odst. 1 ZDP, kde je řečeno, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady. Je možno…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování chyb minulého účetního obdobíArchiv

14.1.2015, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po schválení účetní závěrky za rok 2013 jsem při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob zjistila chybu v účtování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...